GENESIS ENERGY SA transakcja na znacznych pakietach akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Genesis Energy S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu 09 stycznia 2013 r. od Silva Capital sp. z o.o. siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. nr 184 pozycja 1537 z póżn. zm.) informuje, że w wyniku zawarcia umów sprzedaży w dniu 31 grudnia 2013 spółka Silva Capital sp. z o.o. zbyła 7.621.280 akcji zwykłych na okaziciela spółki Genesis Energy S.A. , które stanowią 8,28 % w kapitale zakładowym oraz 8,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Genesis Energy S.A..

Przed ww. transakcją spółka Silva Capital sp. zo.o. posiadała 7 621 280 akcji zwykłych na okaziciela spółki GENESIS ENERGY S.A. które stanowią 8,28% w kapitale zakładowym oraz 8,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Genesis Energy S.A.

Po ww. transakcji spółka Silva Capital sp. z o.o. nie posiada akcji spółki Genesis Energy S.A.

Brak jest osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt3. Ustawy o ofercie."Więcej na: biznes.pap.pl
Depesza pochodzi z newconnect.pl z 09.01.2014 19:27

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.