Raport bieżący 2/2013

Zarząd Genesis Energy S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu 24 kwietnia 2013 r. od Silva Capital Group S.A. siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. nr 184 pozycja 1537 z póżn. zm.) informuje, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu 23 kwietnia 2013 spółka Silva Capital Group S.A. zbyła 7.621.280 akcji zwykłych na okaziciela spółki Genesis Energy S.A. , które stanowią 8,28 % w kapitale zakładowym oraz 8,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Genesis Energy S.A..

Przed ww. transakcją spółka Silva Capital Group S.A. posiadała 7 621 280 akcji zwykłych na okaziciela spółki GENESIS ENERGY S.A. które stanowią 8,28% w kapitale zakładowym oraz 8,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Genesis Energy S.A.

Po ww. transakcji spółka Silva Capital Group S.A. bezpośrednio nie posiada akcji spółki Genesis Energy S.A.

Po ww. transakcji spółka Silva Capital Group S.A. pośrednio przez spółkę Silva Capital Sp. z o.o. w której posiada 60,08% udziałów posiada7.261.280 akcji zwykłych na okaziciela spółki Genesis Energy S.A., które stanowią 8,28% udziału w kapitale oraz 8,28% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Genesis Energy S.A.

Brak jest osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt3. Ustawy o ofercie."Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
Depesza pochodzi z biznes.pap.pl z 25.04.2013 09:32

Kontakt

ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
tel.: +48 22 398 96 71
fax: +48 22 398 96 72

biuro@genesisenergy.pl

Aktualności

Wszelkie prawa zastrzeżone
Genesis Energy S.A.